ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಹಿರಿಯರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ

© ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2021