ಹಿರಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

© ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2023